پیام روزانه

شکرگزاری همان فرمول جادویی است که دنبالش می گردید.