پیام روزانه

زمانی که تصمیم می گیرید چیزی را بخواهید، جنبه مخالف آن هم بخش قدرتمندی از آگاهی شما می شود. استر هیکس